Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

„Nemzedékek éve” rendezvénytámogatás

2022.04.15

beosz_fej.jpg

 

RENDEZVÉNYTÁMOGATÁS KIÍRÁSA

A TAGSZERVEZETEK ÉS TAGSZÖVETSÉGEK RÉSZÉRE

kategória kódja:

BEOSZ_REND_2022

Meghirdetés dátuma: 2022. április 15.

 

Bevezető

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: BEOSZ) megalakulását követően az első nagyszabású lépései közé tartozott 1992-ben a katonanemzedékek találkozójának megszervezése. Az évente megrendezésre kerülő találkozó 30 éves jubileuma alkalmából a Szövetség meghirdette „Nemzedékek Éve” programsorozatot. A programsorozat keretében megvalósuló rendezvények szervezésének támogatására felhívást (a továbbiakban: kérelem) hirdet.

1. A kiírás célja:

A tagszervezetek és tagszövetségek éves programjai között szervezzenek olyan eseményeket, rendezvényeket, melyek több korosztály részvételével színes programokon keresztül adjanak ízelítőt és kínáljanak lehetőséget a katonai pálya közösen történő megismerésére, a hon- és rendvédelmi ismeretek bővítésre, generációk közötti kapcsolatok bővítésére és elmélyítésére.

2. Kérelmet nyújthatnak be:

A BEOSZ tagszervezetei közül:

a) Az önálló jogi személyiséggel, magyarországi székhellyel, önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező szervezetek,

b) A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, melyek a civil szervezetekre vonatkozó feltételekkel (társasági szerződés) rendelkeznek.

(a továbbiakban: támogatott)

2.1. Nem nyújthatnak be kérelmet azon szervezetek, amelyek:

a) nem minősülnek átlátható szervezetnek,

b) az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek,

c) végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,

d) a támogatási igény benyújtásának évében kerültek nyilvántartásba (jogerős bírósági döntés).

Egy szervezet jelen kiírás keretében egy kérelmet nyújthat be a kérelem visszavonása esetén, jelen kiírásban további kérelem benyújtására nincs lehetőség.

3. A támogatás formája és mértéke:

a) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

b) A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100 %-os mértékben utófinanszírozásként, illetve támogatási előleg formájában történik.

c) Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000,-Ft, (azaz egyszázezer forint), felső határa – rendezvény nagyságától függően – 500 000,-Ft (azaz ötszázezer forint).

d) Támogatási időszak: 2022. április 1. - 2022. november 15.

4. A kérelem benyújtásának határideje:

2022. május 15.

5. A benyújtás módja és helye:

a) A kérelmet papíralapon 1 (azaz egy) példányban, nyomtatott formában postai úton kell benyújtani vagy a BEOSZ központi irodájában személyes lehet leadni.

b) A benyújtott okmányoknak a teljes dokumentációt (adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell.

c) Minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie, továbbá fel kell tüntetni, hogy a kérelem hány lapot tartalmaz.

d) A kérelmet postai úton, tértivevénnyel az alábbi címre kell beküldeni:

Postázási cím: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.

e) A borítékon külön fel kell tüntetni a BEOSZ_REND_2022 kódot.

f) A kérelem benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás napja, személyes beadás esetén a beadás időpontjáról szóló igazoláson szereplő dátum napja.

g) A határidőn túl megküldött kérelem nem minősül benyújtott okmánynak, a BEOSZ azt formai ellenőrzésnek sem veti alá.

6. Benyújtandó dokumentumok:

A papír alapú kérelem benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

a) nyilatkozat a számlaszámról

b) a számlavezető pénzintézetének a kérelmező által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről és annak érvényességéről. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie és kérelem a benyújtásának napját megelőző 30 napnál nem lehet régebbi.

c) költségvetés, a kiírás 2. számú mellékletének megfelelő formátumban

7. A pályázatok elbírálása:

a) A kérelmek elbírálására a BEOSZ elnöke Bíráló Bizottságot hoz létre.

b) A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos.

c) Az elbírálás határideje: 2022. június 1.

d) A Bíráló Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

a. a kérelem teljes, vagy csökkentett összeggel történő támogatása,

b. kiegészítő adatok bekérése, hiánypótlás,

c. a kérelem elutasítása.

e) A postai úton érkező kérelmek befogadásáról a BEOSZ – a szervezet által megadott email címre – elektronikus visszajelzést küld.

f) A BEOSZ a beérkezett kérelmeket a támogatási kiírásban foglaltak alapján értékeli és szükség esetén a kérelmezőt írásban hiánypótlásra szólíthatja fel. A felszólítást követően a pályázónak öt munkanapon belül pótolnia kell a hiányosságokat.

g) A hiányosan megküldött és a hiánypótlási felhívásnak határidőre történő elmulasztása esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül, melyről a postai levél megküldését követően elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a kérelmező által megadott e-mail címre. Az elutasításról egyidejűleg tájékoztatja a területileg illetés régióvezetőt is.

h) A támogatásból kizárásra kerül az a kérelmező, aki nem tartja be a határidőket, illetve a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget.

i) A Bíráló Bizottság támogatási döntését követően, de legkésőbb 2022. június 15-ig a régióvezető, illetve a tagszövetségi elnök útján elektronikus levélben tájékoztatja a kérelmezőt a döntésről.

j) Amennyiben a támogatási összeg az igényeltnél alacsonyabb összegben kerül megállapításra (csökkentett támogatás), akkor a BEOSZ a megjelölt költségvetési soron arányos csökkentést hajt végre.

8. Szerződéskötés, támogatói okirat kibocsátása:

a) A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követően kerül sor.

b) A BEOSZ a támogatottal a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén köti meg a támogatási szerződést.

9. A támogatás folyósítása:

A támogatói szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül, átutalással történik a kérelmező szervezet által a kérelemben megadott bankszámlaszámra.

10. Támogatás terhére elszámolható költségek köre:

a) Az elnyert támogatás csak a kérelemben szereplő program költségeinek finanszírozásra, a felhasználási tájékoztató szerint használható fel.

b) Az elszámolás során csak azok a támogatási időszakot terhelő számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási időszak végéig megtörténik.

c) A támogatási kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

11. A támogatás elszámolása:

a) A részletes pénzügyi elszámolás benyújtása a rendezvényt követő folyamatosan történik, de legkésőbb 2021. november 30-ig.

b) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a tervezett költségvetésnek megfelelően, a támogatási szerződés 2. számú melléklet szerinti formában (excel) köteles elektronikusan és papír alapon is elszámolást benyújtani.

c) A támogatás terhére elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell megállapítani, tekintet nélkül arra, hogy a költség forintban vagy esetlegesen más pénznemben keletkezett.

d) A támogatás terhére olyan költség számolható el, amely a támogatási időszakban, azaz 2022. január 01. napjától - 2022. november 15. napjáig keletkezett.

e) Az elszámolandó összeg nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg mértékét.

f) Amennyiben a megítélt összeg teljes mértékben nem került felhasználásra, a pályázó a megmaradt pénzösszeget az elszámolást követő 8 munkanapon belül köteles visszautalni a Szövetség számlájára.

Számlaszám: 11705008-20411323-00000000 OTP

g) A pályázat elszámolásához kizárólag a támogatott szervezet hivatalos nevére kiállított, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ban meghatározott adat tartalmú számlák nyújthatók be.

h) A számlamásolatokra a felelős vezető által felvezetett és aláírt záradék szövege a következő: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”. Az elszámolásban szereplő számlák hitelesített másolatát a pályáztató részére át kell adni. A számviteli bizonylatokon jeleznie kell, hogy az azon szereplő összegből mennyit számolt el a BEOSZ_REND_2022 szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. Az elszámolást költségvetési soronként kell végrehajtani. Az összesítő elszámolásnak tartalmazni kell a számla kifizetését igazoló bankszámla kivonat, vagy kiadási pénztárbizonylat hiteles másolatát is. (Az elszámoláshoz Excel táblát kell használni, mely a kérelmezők részére szerződéskötéskor kerül átadásra.)

i) Nem egyértelmű adat tartalmú igazolások, számlák, egyéb vitás kérdések esetén a Bíráló Bizottság személyes egyeztetést kezdeményez a számlákat ellenjegyző felelős vezetővel.

j) A BEOSZ az elszámolás kézhezvételét követő 20 napon belül megvizsgálja a benyújtott elszámolásokat. Hiba, hiányosság esetén – 5 napos teljesítési határidővel – az elszámolást benyújtó kedvezményezettet hiánypótlásra hívja fel.

12. Helyszíni ellenőrzés:

Az elszámolások helyességének ellenőrzése céljából a BEOSZ Felügyelő Bizottsága helyszíni célellenőrzést folytathat. A BEOSZ a támogatási időszak alatt és az elszámolás elfogadásától számított 5 éven belül ellenőrizheti a támogatás felhasználását. A támogatással kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet (BEOSZ) azokba betekintést nyerhessen.

13. Jogorvoslati lehetőség:

A pályázó, amennyiben a pályázati eljárás, illetve a támogatási döntés meghozatala véleménye szerint jogszabálysértő, kifogással élhet a Ptk. szabályai szerint a támogatói döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül.

14. A támogatási kiírás lezárása:

A támogatási összeg elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a támogatási eljárás lezárására.

15. Egyéb információk:

A támogatással kapcsolatos további információ az iroda@beosz.hu email címen kérhető.

Budapest, 2022 április 15.

 

Hazuga Károly ny. altábornagy

elnök

 

Melléklet:

1. számú: Kérelmező adatlapja

2. számú: Költségvetési tábla

3. számú: Nyilatkozat a bankszámlaszámról

4. számú: Nyilatkozat a számlavezető pénzintézet záradékkal

5. számú: Kitöltési útmutató

6. számú: Excel tábla

 

A "Nemzedékek Éve" pályázat eredeti kiírása pdf. formátumban ide kattintva letölthető.