Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tények és tapasztalatok

2022.05.28

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány 2021. évi jelentéséhez.
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány előző évi munkájáról, minden évben a tikárság összefoglaló jelentést készít, amely nemcsak a források és felhasználások tényszámait tartalmazza, de kitér a beérkezett kérelmek alapján megfogalmazható általános értékelésre is.
Az elmúlt évben még mindig a közel két éven át húzódó COVID időszak határozta meg az életünket. A számok tükrében ugyan ez nem kirívó, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a korábbi évektől eltérően mind az aktív, mind a gondoskodási körbe tartozók esetében a felmerülő problémák igen jelentős mértékben éreztették hatásukat. Ide sorolható a családtagok váratlan elvesztésének lelki és anyagi terhei, az aktív munkaképes családtagok munkahelyi vagy tartós leterheltségük miatti gondok, továbbá a gyermekek, unokák oktatásának problémái és külön kiemelendő az idősebb korosztály esetében a bezártság, a magányosság miatt fellépő életvitel kezelési gondok.
2021. évben a Közalapítvány anyagi forrásait a Honvédelmi Minisztériumtól kapott céltámogatás, a Miniszterelnöki Kabinetirodától kapott támogatás, célzott adomány és az Szja 1%-ból érkezett felajánlás biztosította. A Közalapítvány teljes költségvetéséből szociális segélyezésre és a gyermeküdültetés támogatására összesen 57 695 500 Ft-ot állt rendelkezésre, melynek túlnyomó része az MH gondoskodási körbe tartozók segélyezésre került felhasználásra.
Az aktív állományúak köréből 101 kérelem érkezett, melyből 87 esetben került segély megítélésre, és 5.138.500 forint került kiutalásra. A segélyezettek közül 6 fő esetében konkrétan a COVID megbetegedés okozta nehéz élethelyzet indokával, míg 4 személy esetében pedig az élethelyzet tartós romlása miatt a kuratórium két alkalommal is nyújtott támogatást. Az aktív állomány esetében továbbra is az volt a tapasztalat, hogy a kérelmek jellemzően a több gyermeket nevelő (nagycsaládosok) és a gyermeküket egyedül nevelő szülőktől érkeztek. Számukra a lakhatás költségei, a hiteltörlesztés és a gyermekek ellátásához kötődő kiadások okoznak nehézségeket és időszakosan felmerülő megélhetési gondokat. A Közalapítvány részéről külön kategóriaként van kezelve a gyermeküdültetéssel kapcsolatos támogatás mégis itt érdemes róla szót ejteni, mivel ez főleg az aktív állományúak számára nyújt komolyabb segítséget. A COVID szabályok még 2021-ben is meghatározó szerepet játszottak, de ennek ellenére a nyári időszakban az MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ biztonságosan és problémamentesen bonyolította le a 6 turnusban színes programokkal és eseményekkel zajló gyermeküdültetését, melyen 169 gyermek vett rész és ezzel 118 család számára nyújtott nagy segítséget. A táboroztatást 8.450.000 Ft-tal támogatta meg a Közalapítvány.
A Kuratóriumhoz 2021-ben az MH gondoskodási körébe tartozók közül összesen 750 kérelem érkezett. A kérelmek 84,6%-a, (634 fő) elfogadásra került és részükre 34.960.000 Ft kiutalása 2021. évben megtörtént. Itt szeretném megjegyezni, hogy a 2021-ben rendelkezésre álló segélyezési keretösszeg maradványa, 9.147.000 forint 2022. márciusáig a folyamatosan érkező kérelmek elbírálásával ugyancsak felhasználásra került. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltjein keresztül beérkezett kérelmeken túl – az előző évhez hasonlóan – a Közalapítvány titkársága a koronavírus járvány miatti áremelkedésre figyelemmel az évvége közeledtével kezdeményezte az alacsony jövedelemszinten élők esetében a másodszori támogatás lehetőségének vizsgálatát. Az ismételten javaslatba hozottak közül a Kuratórium 69 fő kérelmét fogadta el.
Ebben az évben is segélyezettek voltak a kedvezőtlen helyzetben lévő idős, beteg, anyagi gondokkal küzdő nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, az egyedül élők, illetve az egy nyugdíjból élő házaspárok, valamint az özvegyek, árvák. Külön érdemes kiemelni, hogy a segélyezettek 47,9% (304 fő) egyedül élő személy volt így a Kuratórium rájuk kiemelt figyelmet fordított, így az év végi jelentés külön is kitért az egyedülállók rendkívül nehéz anyagi helyzetére.
„Különösen nehéz anyagi helyzetbe tartoznak azok, akiknek összjövedelme a relatív szegénységi küszöböt – 116.458 Ft (forrás: KSH „Háztartások életszínvonala”) – nem haladja meg. Közalapítvány adatbázisából megállapítható, hogy az egyedül élők köréből 208 fő él ezen jövedelem szint alatt, ebből nyugállományú katona 26 fő, honvédségi nyugdíjas 21 fő, 137 fő özvegy.”
A kérelmek alapján általános tapasztalat volt, hogy továbbra is gyakori indok, hogy a rezsi és gyógyszerköltségek kifizetése után a megmaradó összeg a mindennapi létfenntartást csak nagyon szerény mértékben biztosítja. Láthatóan nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerülnek azok az özvegyek, akiknek az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően még nincs jogosultságuk sajátjogú öregségi nyugdíjra. Amennyiben ez még elhelyezkedési nehézségekkel is párosul, gyakorlatilag nincs megélhetési forrásuk. Hasonlóan nehéz helyzet jelentkezik az egyedül élő nagyon időskorúaknál, akiknél az elesettség, az önálló életvitelre való alkalmatlanság miatt felmerül az idősotthoni elhelyezés szükségessége, illetve a növekvő térítési díjak miatt bizonytalanság okoz súlyos problémákat. Ez utóbbi tartós problémákat a Közalapítványi segélyezés csak átmenetileg tudja tompítani, ami nem tekinthető megoldásnak. Jó érzés tapasztalni, hogy egyes rossz helyzetben lévő egyedül élő személyek kapnak hozzátartozói (olykor környezeti) segítséget, ami viszont inkább természetbeni és érzelmi vonatkozású (ez persze kiemelten fontos!) mivel a környezet anyagi helyzete is gyakran korlátozott.
A Közalapítvány sikeres munkájának alapvető biztosítéka továbbra is az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság szociális szakterületén tevékenykedő munkatársak lelkiismeretes munkája. Feladatkörükbe tartozik többek között az MH gondoskodási körben lévők tájékoztatása, folyamatos látogatása, szociális élethelyzetük felmérése, ismerete, a szociális segélykérelmek előkészítése, továbbá a kegyeleti tevékenység. A koronavírus járvány miatt nehézzé vált a kapcsolattartás, de erre figyelemmel kialakításra került a telefonos, az e-mail-es, valamint postán keresztül történő kapcsolattartás is. Az MH szociális gondoskodási körébe tartozókkal foglalkozó szakállomány – a koronavírus járvánnyal összefüggő többletfeladatok ellenére is – a korábbi évek színvonalán képes volt ellátni feladatait, és biztosítani azt, hogy a szociálisan rászorulók segélykérelmei a Közalapítványhoz eljussanak.
A COVID időszak rámutatott arra, hogy a közösségnek milyen fontos szerepe van, hogy mennyire számít az egymásra való odafigyelés a lehetőségek ismerete és nem utolsó sorban alkalmazása. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Közalapítvány szolgáltatási szabályzata a klubok, egyesületek vezetői számára is lehetőséget biztosít arra, hogy segélyezési javaslataikat az illetések ügyfélszolgálati irodákhoz megküldjék. Szinte valamennyi egyesület értékei között megjelenik a szociális gondoskodás, mint tevékenység, mégis csupán néhány szervezet az melynek munkája nyomán találkozunk az általuk megtett javaslatokkal.
Érdemes a Közalapítvány munkáját figyelemmel kísérni, mivel az utóbbi években több alkalommal került sor a szolgáltatási szabályzat kedvező irányú módosításra. Valamennyi esetben a titkárság szakmailag előkészített javaslatát a kuratórium tagjai további egyeztetés után véglegesítik. A 2021-ben történt módosításkor a szabályzat a KSH által „A háztartások életszínvonala” kutatás alapján készített 2021-ben kiadott adattáblák alapján lett összeállítva. A KSH szakanyagát követve az összeghatárok megjelölésénél új szakkifejezések is megjelentek a szabályzatban, melyek a háztartások megélhetési szintjét tükrözik. A „Nagyon szűkös” „Szűkös” és „Átlagos” fogalmak az aktív, nyugdíjas, munkanélküli és a többi inaktív háztartások megélhetési szintjeihez szükségesnek tartott jövedelemösszeg jövedelmi ötödök szerint (ezer Ft/hó) jelentik.
2022-ben az MH gondoskodási körébe tartozók részére az adható segélyek összege a következőképpen alakul:

Megélhetési szint

Egy főre eső nettó jövedelem e Ft

Szociális segély összege

Nagyon szűkös

102.000 Ft alatt

60.000 Ft

Szűkös

102.000 – 132.000 Ft között

55.000 Ft

Átlagos

132.000 – 180.000 Ft között

45.000 Ft

A szolgáltatási szabályzat továbbá kitér azokra a helyzetekre, feltételekre is, amikor a fenti összeg további kiegészítéssel emelhető.
Mire az írás megjelenik már ennek az évnek is a második felébe lépünk és sajnos azt látjuk, hogy a rohamos áremelkedések mellett a nyugdíjak vásárlóértéke nem javult. Az egymásra figyelésre, a tájékoztatásra, a bajtársiasságra továbbra is nagy szükség van.

Sztanó Zsuzsanna nyá. őrnagy
a kuratórium tagja