Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Bajtársainkért Alapítvány pályázati tájékoztatója

2021.11.15

alapitvany_logo_200_125.jpgA BAJTÁRSAINKÉRT ALAPITVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
bajtársi támogatásként nyújtott szociális segélyről

A Honvédelmi Minisztérium úgy a múltban, mint a jelenben is törekszik a katonák teljes körű megbecsülésére, éppen ezért az elmúlt időszakban különös figyelmet fordított a szolgálatukat követően nyugállományba vonult katonabajtársakra és különösen azokra, akik olykor nehéz, hátrányos körülmények között élve is példát mutatnak bajtársiasságból, önzetlenségből, és önként vállalat tevékenységükkel támogatják a közösségek munkáját.
Magyarország honvédelmi minisztere a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (Szövetség) által alapított Bajtársainkért Alapítványnak (Alapítvány) 2021. november hónapban - ahogy az elmúlt két évben is - célzott felhasználású támogatást biztosít. Ennek összege 2021-ben 15 millió forint.
A fentiek alapján, az Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet támogatás elnyerése céljából az alábbiak szerint:
Bajtársi támogatásra (szociális segélyre) jogosultak köre:
a honvédségtől nyugállományba-, nyugdíjba helyezettek, a szolgálati járandóságban részesülők, valamint elhalálozásuk után az előzőekben felsoroltak özvegye (élettársa), aki a Szövetség jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező tagszervezetének (továbbiakban: tagszervezet) tagja, aki érdemben részt vesz Szövetség tagszervezetének tevékenységében, munka- és azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban nem áll.
A támogatás legkisebb összege: 50.000,- Ft.
Nem tekinthető rászorulónak az, akinek:
- az egy főre eső jövedelme alacsony ugyan, de jelentős vagyona (nagy értékű ingatlan, nyaraló, szántó, kert, üdülő stb.), vagy egyéb nagy értékű vagyontárgy, műtárgy, bankbetét, vagy egyéb jövedelme (életjáradék, kötvény, részvény stb.) van.
- akinek élethelyzete romlását saját maga által vállalt körülmények (pl.: hitel vagy kezesség, gyermekek, unokák taníttatási költségeinek átvállalása, más rokon lízing díjának átvállalása stb.) okozzák.
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos információk:
Az Alapítvány kuratóriumának javaslatot tehetnek:
- a Szövetség elnöke, vagy
- a régióvezetők, vagy
- a tagszövetségek elnökei, vagy
- a tagszervezetek elnökei.
A pályázatot a mellékelt javaslati lapot kitöltve és aláírva kell benyújtani. Egy szervezet maximum 4 – 5 javaslatot továbbíthat az alapítvány számára. A javaslati lapot a támogatásra javasolt és a javaslattevő szervezet vezetője aláírásával látja el. Az aláírás felhatalmazza az Alapítvány kuratóriumát a szükséges mértékű adatkezelésre.
A "PÁLYÁZAT - 2021" hivatalos kiírása ide kattintva olvasható, illetve letölthető.
Az előírt javaslati lap ide kattintva olvasható, illetve letölthető.
A Pályázat beküldése:
A pályázatot (javaslatot) 2021. november 25-ig kell az Alapítvány kuratóriumához eljuttatni. Ez történhet elektronikusan (bajtarsainkert@gmail.com), postai úton (1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.), vagy személyesen.
A javaslati laphoz a tárgyévi nyugdíj összegéről szóló igazolást (fénymásolatban) csatolni kell. Az indoklásban felsorolt egyéb kiadások, vagy tények valódiságát a javaslattevő aláírásával igazolja. Az MH KIKNYP területileg illetékes munkatársaitól igazolást kell kérni a gondoskodási körbe tartozásról, és ezt is csatolni kell a javaslati laphoz.
A javaslattevő az indoklásban az állandó kiadások mellett térjen ki a javasolt személy által a szervezetnél végzett önkéntes munkára is.
A beküldött pályázatok elbírálásának rendje:
1. A beküldött javaslatokat a kuratórium tagjaiból álló bizottság bírálja el.
2. Az igénylést benyújtóknak - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel - írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy az igénylésben, illetve a csatolt iratokban szereplő adataikat az alapítvány kezelje, nyílvántartsa (ezt a javaslati lap aláírásával teszik meg).
3. Az Alapítványhoz beérkezett javaslatokat az Alapítvány titkára nyilvántartásba veszi. Ha a javaslat pontatlanul, adathiányosan, indoklást nélkülözően van kitöltve, a kuratórium a javaslattevőtől adatpótlást kérhet, illetve a támogatás feltételeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet olyan szervektől, amelyek a kérelemmel kapcsolatban információt szolgáltathatnak. Ha a javaslattevő az adatpótlást kérő felhívásra 5 napon belül nem válaszol, a titkár a kérelem elutasítását javasolja a kuratóriumnak.
4. A javaslatok és az azzal kapcsolatos ismeretek alapján az Alapítvány titkára javaslatot tesz a kuratóriumnak az érdemi elbírálásra.
5. A kuratórium az összes körülmény (életkörülmény, szociális- és anyagi helyzet stb.) figyelembevételével, minden javaslatot külön megvizsgál és dönt annak elfogadásáról, vagy elutasításáról. A váratlan vagy rendkívül nehéz élet és anyagi körülmények közé kerültek esetében (betegség, súlyos tragédia stb.) részére indoklás alapján - méltányosságból - magasabb összegű támogatást is megállapíthat.
6. A javaslatot a kuratórium keret hiányában is elutasíthatja.
A Kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!
Az Alapítvány kuratóriuma a megítélt támogatás összegét lehetőleg személyesen (képviselői útján), illetve az igénylő által megadott bankszámlára, vagy annak hiányában a megadott lakcímre postai utalványon küldi meg. Ebben az esetben az átutalási, valamint a postai költségeket az alapítvány fizeti, azok a támogatás összegét nem terhelik.

Budapest, 2021. november 15-én

a Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriuma