Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

30 éves a BEOSZ: Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesület

2020.04.08

A Nyírbátori Határőr Igazgatóság Nyugdíjasai Egyesületet 2006. január 17-én jegyezte be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság.
Az egyesület megalakítását kezdeményezők fő célkitűzésként jelölték meg:

  • a határőr hagyományok ápolását,
  • tagjaik kötődésének fenntartását a korábbi munkahelyhez,
  • elősegíteni a tagok közművelődési és szórakozási igényei kielégítését,
  • erősíteni a tagság körében az összetartozás érzését,
  • figyelemmel kísérni a tagság egészségügyi, szociális helyzetének alakulását,
  • szervezni a beteg tagtársakról való gondoskodást, segíteni az elhunyt tagok hozzátartozóit a kegyeleti feladatok megoldásában,
  • rendszeresen tájékoztatni a tagságot a nyugállományúakat érintő jogszabályok változásairól, az érdekvédelmük lehetséges módozatairól.

Az egyesület tevékenysége a fentiekben vázolt célok megvalósítása köré szerveződik.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a határőr hagyományok ápolásának, melynek érdekében évente kettő alkalommal szervezünk külsőségeiben is reprezentatív rendezvényeket, amelyek kifejezik a tagságunk korábbi munkahelyéhez kötődő érzelmi viszonyát.
Legfontosabb és legnagyobb jelentőségű rendezvényünk a minden év június 27-én megrendezésre kerülő Szent László napi ünnepség, melynek keretében megemlékezünk Szent László királyunkról, a Határőrség védőszentjéről és az önálló magyar Határőrségről, amely 2008. január 1-én szűnt meg. E rendezvény keretében a volt Nyírbátori Határőr Laktanya falán egyesületünk által készíttetett emléktáblánál tartunk megemlékezést, melyen részt vesznek az egyesület tagjain kívül a mai határok őrzőinek-, valamint Nyírbátor Város Önkormányzatának képviselői is.

01.jpg

Szent László Nap 2019.

Második legfontosabb rendezvényünk az évente megrendezésre kerülő „Halottak Napja” gyászünnepségünk, melynek keretében megemlékezünk a Nyírbátori Határőr Kerület (Igazgatóság) állományában szolgálatot teljesített hivatásos és polgári állományú kollégákról, munkatársakról. E rendezvényt az egyesületünk által készíttetett és állíttatott kopjafánál tartjuk, melyen az egyesület tagjain kívül részt vesznek a Határőr Kerület (Igazgatóság) jogutód szervezetének képviselői, Nyírbátor Város Önkormányzatának képviselői, valamint az elhunytak hozzátartozói is.
Egyesületünk elnöksége kiemelt figyelmet fordít a tagság közművelődési-, szórakozási- és szabadidős programjainak szervezésére, rendezésére. Mindezek érdekében havi rendszerességgel szervezünk összejöveteleket, színházlátogatásokat, kötött programok nélküli rendezvényeket.
Az egyesületünk rendszeres és tevékeny résztvevője Nyírbátor Város közművelődési és kulturális eseményeinek is. Minden évben részt veszünk a „Városi Majális”, valamint a „Szüreti felvonulás” rendezvényeken. E rendezvények keretében mutatja meg magát a város lakossága előtt is a férfikar, mely katona- és határőr nótákkal szórakoztatja a résztvevőket.
Elnökségünk fontosnak tartja a tagság szabadidős és szórakozási igényeinek szervezését, kielégítését. Mindezek érdekében évente egy alkalommal négy napos (lehetőség szerint környező országokba), további három-négy alkalommal egy napos kirándulásokat szervezünk hazai tájakra.

02.jpg

A Kenyérmezei csata emlékművénél (Alkenyér, Erdély)

Az egyesület tagjaiban az összetartozás érzését, de egyben a régi falusi hagyományok ápolását is hivatott szolgálni az évente, február hónapban megrendezésre kerülő, farsangi disznóvágás. Ezen a napon a tagság által összeadott pénzekből hízott disznót vásárolunk, majd azt feldolgozás után farsangi mulatság keretében elfogyasztunk, a maradékot pedig a mulatság végén szétosztunk a résztvevők között.
Egyesületünk tagjainak átlagos életkora elérte a 71. évet. Ebből fakadóan is egyre nagyobb jelentőséggel bír az egymásra való odafigyelés, gondoskodás, melyet nagyon fontos tényezőként kezelünk. Ennek szellemében igyekszünk az idősebb, beteg, kórházba került tagjainkat rendszeresen látogatni, velük a kapcsolatot tartani. Szükség esetén élünk javaslattal a volt munkáltató jogutódja felé az érintettek segélyezésére vonatkozóan.
Tagjaink, ill. hozzátartozóik elhalálozása esetén a hozzátartozók igényeinek megfelelően közre működünk a kegyeleti gondoskodás megvalósításában.
Mint az az előzőekből is látszódik, egyesületünk tevékenysége szervesen illeszkedik Nyírbátor Város kulturális, társadalmi és közösségi életéhez. Szervezetten veszünk részt minden olyan városi rendezvényen, amelyek valamilyen formában kapcsolhatók az egyesületünk céljainak megvalósításához, e mellett színesíthetik városunk kulturális életét. Ez irányú munkánkat elismerve, Nyírbátor Város Önkormányzata az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából 2016. január hónapjában Emlékzászlót adományozott az egyesület részére, melynek átadására reprezentatív ünnepség keretében került sor.

03.jpg

Zászló adományozás 2016. január hónapjában

Mint minden civil szervezet, mi is kiemelt jelentőséget tulajdonítunk más civil szervezetekkel történő kapcsolattartásnak, együttműködésnek. Egyesületünk nyitott minden olyan civil szervezet irányába, melyeknek tevékenysége valamilyen módon és formában összeegyeztethető céljainkkal. E tekintetben meghatározó kapcsolatunk van a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, melynek 2007. év óta vagyunk tagjai. A szövetség tagjaiként, sokszínű, változatos programok résztvevői vagyunk, melyeket szervezett keretek között vehetünk igénybe. Ezek keretében mi is érdekes programokat szervezünk a szövetség Észak-Alföldi Régió egyesületei számára.

04.jpg

Főző verseny az Észak-Alföldi Régió egyesületei részére

Összegezve az előzőeket megállapíthatjuk, hogy egyesületünk az alapításakor kitűzött célok megvalósítása érdekében eredményesen dolgozott. Tagságunk a határőr hagyományok ápolását kiemelt feladatként kezelte, annak érdekében munkálkodott és e tevékenységet a jövőben is folytatni kívánja. A hagyományápolás mellett fontosnak tartotta - és ezt a jövőben is így tervezi - a tagok szabadidős, kulturális és turisztikai programokkal való ellátását, szervezését.
A fentiek mellett továbbra is meghatározónak tartjuk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége keretében való működésünket, melyet elérendő eredményeink zálogának is tartunk.

Janovics János nyá. r. ezredes
az egyesület elnöke